Reference

Laboratorijske in terenske raziskave na projektu Vozlišče-Pragersko (Stabi d.o.o. 2016)
Izvedba geotehničnih raziskav na deponiji železove rude v Luki Koper (Luka Koper d.d., 2016)
Izvedba geotehničnih raziskav za načrtovani vhod v Luko Koper iz krožišča ob viaduktu Bonifika (Luka Koper d.d., 2016)
Izvedba geotehničnih meritev in preveritev globalne stabilnosti vkopa na območju oporne konstrukcije OZ 5 v avtocestnem razcepu Dragučova (DARS d.d., 2015)
Izvedba geotehničnih raziskav za podaljšanje tirov 45 in 46 proti zahodu in prekritje kasete na čelu pomola II (Luka Koper d.d., 2015)
Geomehanski monitoring konstrukcij med izvajanjem poglabljanja bazena I (Luka Koper d.d., 2014-2015)
Izvedba sondažnih vrtin za potrebe dimenzioniranja cestnega mostu čez preliv za potrebe PC KT v Luki Koper (Luka Koper d.d., 2015)
Izvedba dodatnih geotehničnih raziskav za sanacijo kasete na pomolu II v Luki Koper (Luka Koper d.d., 2015)
Presiometrske meritve v vrtinah za projekt RO-RO v bazenu III v Luki Koper (Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., 2015)
Izvedba geotehničnih raziskav za rekonstrukcijo 7. veza s podaljšanjem veza proti vzhodu in rekonstrukcijo 5. veza s podaljšanjem veza z RO-RO rampo (Luka Koper d.d., 2015)
Geotehnični monitoring po končani gradnji HC Razdrto-Vipava (Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., 2013-)
Izvedba geotehničnih raziskav temeljnih tal in nasipov odvodnega kanala HE Formin (Lamela d.o.o., 2013)
Monitoring inklinacij na plazu pri vasi Čemšenik (občina Zagorje ob Savi, 2013)
Izvedba geotehničnih terenskih in laboratorijskih raziskav za objekt "Izvedba gruščnatih slopov Ivanjkovci" (Lamela d.o.o., 2013)
Presiometrske meritve v jami Premogovnika Velenje (Econo d.o.o., 2013)
Poročilo o geotehničnih raziskavah na lokaciji krone zemeljske pregrade Drtijščica (Hidrotehnik d.d., 2009)
Poročilo o geotehničnih raziskavah na lokaciji zemeljske pregrade Logatec (Hidrotehnik d.d., 2009)
Poročilo o geotehničnih raziskavah na pregradi Lukovica (Hidrotehnik d.d., 2009)
Presiometrske raziskave za Poslovni center Emonika v Ljubljani (Emonika d.o.o., 2008)
Geotehnični monitoring plazov Šmihel, Gradišče (Agencija RS za okolje, 2008)
Poročilo o kontroli kvalitete gradnje z meritvami deformacijskih modulov za projekt "Rekonstrukcija obstoječih tirov na TRT in novi tiri na pomolu II v Luki Koper" (Luka Koper Inpo d.o.o., 2008)
Poročilo o geotehničnih raziskavah krone visoke pregrade Vogršček (Hidrotehnik d.d., 2007)
Geološko-geotehnična spremljava gradnje predorov Šentvid (SCT, 2005)
Geološko-geotehnična spremljava gradnje predorov Dekani in Kastelec (SCT, 2002-2003)
Geološko-geotehnična spremljava gradnje predora Trojane (Impresa Grassetto, 2001)