Reference

Izdelava izvedbenega načrta in IG elaborata za zaščito stanovanjskih objektov pred skalnimi podori pod Pustim gradom v Šoštanju. (Občina Šoštanj 2019)
Inženirsko geološki pregled območja nad ograjo PLO-2 (sanacija brežin Jeličin Vrh) (Promico d.o.o. 2018)
Raziskave terena in izdelava geomehanskega poročila nad Dolinsko cesto v Kopru (Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper 2017)
Geološko geomehanski nadzor pri izvedbi geotehničnih del na objektu Rebernice (Rafael d.o.o. 2016)
Izdelava geomehanskega mnenja za predor Markovec (CVP inženiring d.o.o. 2015)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt "Izdelava projektne dokumentacije PGD, DZR in PZI za prenosni plinovod M1 na območju prečkanja kanala Zlatoličje pri Miklavžu" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2016)
Geološko-geotehnični elaborat za "Izdelava projektne dokumentacije PGD, DZR za gradnjo odseka prenosnega plinovoda R26 Krašnja-Kresnice na delu prestavljene trase na območju Dešna" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2014-2016)
Izdelava letnih poročil o stabilnostnih razmerah na plinovodih prenosnega plinovodnega omrežja v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. , v letih 2012, 2013, 2014 in 2015 (Plinovodi d.o.o., 2012-2015)
Geološko-hidrogeološko poročilo za odsek Vransko-Vodice v okviru projekta "Izdelava gradiv za načrtovani prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2015)
Geološko in geotehnično svetovanje projektantu za nadgradnjo glavne železniške proge E 70 državna meja-Dobova-Ljubljana-Sežana-državna meja na odseku Zidani Most-Litija-LJ Zalog, IDZ (Cestni inženiring d.o.o., 2015)
Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode zaradi načrtovanih gradenj v okviru OPPN Trnovo zahod (Projekt d.d. Nova Gorica, 2015)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt "Rekonstrukcija prenosnega plinovoda M3, M3B, R31A, R32 in R34" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2014)
Geološko-geomehansko poročilo za potrebe sanacije plazu na JP 791571 na območju Poljanske gore (Občina Mirna Peč, 2014)
Hidrogeološko poročilo za objekt II pri dvorcu Lanthieri v Vipavi (Kolektor Koling d.o.o., 2014)
Inženirsko-geološki pregled lokacij plazov v Občini Mirna Peč in izdelava ocene ogroženosti (Občina Mirna Peč, 2014)
Geološko in hidrogeološko poročilo za predvideno lokacijo pokopališča v Trzinu (Občina Trzin, 2014)
Geološko-geotehnične raziskave za traso plinovodnega omrežja Kamnik-Calcit (Adriaplin d.o.o., 2014)
Izdelava geoloških podlag za fazo idejne zasnove za mHE Globoko (Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., 2014)
Geološko-geotehnične in hidrogeološke raziskave za projekt "Izdelava projektne dokumentacije PGD, DZR za prenosni plinovod M6 na odseku Osp-Koper" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2014)
Inženirsko-geološko poročilo za traso prenosnega plinovoda - Zanke do Zreč - R21A/Z, P142/1/A, P142/2/A, faza IDP (Projekt d.d. Nova Gorica, 2014)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt "Izdelava gradiv za načrtovani prenosni plinovod M10 Vodice-Rateče, odsek Vodice-Lesce" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2013)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt "Izdelava gradiv za načrtovani prenosni plinovod R51A Jarše-Sneberje" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2013)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt "Izdelava gradiv za načrtovani prenosni plinovod R51B TE-TOL - Fužine/Vevče" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2013)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt "Izdelava gradiv za načrtovani prenosni plinovod R52 Kleče - Toš" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2013)
Izdelava strokovne podlage "Karta ogroženosti Občine Škofja Loka pred zemeljskimi plazovi v GIS okolju" (Občina Škofja Loka, 2013)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt "Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2013)
Izdelava projekta za izvedbo sanacije predora Karavanke na odseku med 1.910 in 1.990 m (DARS d.d., 2012)
Izdelava projekta zaščite pobočja in zaselka Bezovica pred skalnimi podori (Mestna občina Koper, 2012)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt PGD, PZI za razširitev skladišča naftnih derivatov Ortnek (2011-2012)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt PGD, PZI za sanacijo plazu Čemšenik (Občina Zagorje ob Savi, 2011-2012)
Geološka spremljava in geotehnične meritve med gradnjo predora Markovec (leva in desna cev) (JV Geoinženiring d.o.o., Elea iC d.o.o., Irgo Consulting d.o.o., Projekt d.d. Nova Gorica, naročnik DARS d.d., 2009-2011)
Študije ocene geološko-geomehanskih in hidroloških razmer na trasi načrtovane rekonstrukcije prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34 s podobno analizo geomehanskih razmer širšega območja akumulacije Vogršček (Projekt d.d. Nova Gorica, 2011)
Elaborat o geološki zgradbi prostora in geotehničnih pogojih projektiranja temeljenja vetrne elektrarne Razdrto (2009-2010)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt PGD, PZI za predor T8 na železniški progi 2. tir Divača - Koper (2009-2010)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt PGD, PZI za predor T3 na železniški progi 2. tir Divača - Koper (2009-2010)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt PGD, PZI temeljenja rezervoarjev za naftne derivate R21, R22 in R23 na Srminu (2009-2010)