Reference

lzvedba geoelektričnih geofizikalnih preiskav na območju plazov Urbas, Potoška planina in Čikla (zaledje Koroške bele, občina Jesenice) ter izvedba električne upornostne tomografije + VES s poročilom. (Geološki zavod Slovenije 2019)
Izvedba georadarskih preiskav z izvedbo poročila na območju udornih jam v kraju Bukovžlak (Cinkarna Celje d.d. 2019).
Izvajanje seizmičnega opazovanja na pregradah SENG (Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. 2017-2018)
Izvedba geofizikalnih preiskav na območju plazu Potoška planina in Čikla (Geoložki zavod Slovenije 2017)
Geofizikalne preiskave na objektu NRPE Kočevje Slovenija (YASKAWA 2017)
Izvedba terenskih preiskav, laboratorijskih preiskav in izdelava geološko-geomehanskega elaborata za Bunkersko zgradbo BB2 (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. 2016) (Irgo Consulting d.o.o. 2016)
ESTMAP – Energy Storage and Planning in Europe (European Commission, Horizon 2020, 2015-2016)
Opazovanje seizmičnosti pregrad HE na Soči ter nasutih pregrad zgornjega bazena ČHE Avče v obdobju 2012-2016 (Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., 2012-2016)
Izvedba geofizikalnih preiskav na območju NEK (različni naročniki, 2006-2016)
Izvedba geofizikalnih in seizmičnih preiskav v okviru projekta "Geološke, geotehnične in hidrogeološke za izdelavo strokovnih podlag projektne dokumentacije za dograditev vzhodne cevi predora Karavanke" (Elea iC d.o.o., 2016)
Izvedba geofizikalnih preiskav na projektu Sanacija pregrade Vogršček (Gecko d.o.o., 2016)
Izvedba geofizikalnih preiskav v okviru projekta "Analiza in ocena seizmičnega tveganja za JEK2 (SHA JEK2)" (Geološki zavod Slovenije, 2015)
Izvedba geofizikalnih preiskav v okviru projekta "Glavne raziskave geo- in hidrosfere za potrebe graditve odlagališča NSRAO Vrbina, Krško (ARAO, 2014)
Izvedba geofizikalnih preiskav za akumulacijski bazen HE Brežice (Irgo Consulting d.o.o., 2014)
Izvedba geoelektričnih preiskav na območju Zelencev (IBE d.d., 2014)
Določitev električne upornosti/prevodnosti značilnih geoloških enot na trasi železniške proge Zidani Most - Celje (GI ZRMK d.o.o., 2014)
Izvedba geofizikalnih preiskav za potrebe projekta "Izdelava gradiv za načrtovani prenosni plinovod M10 Vodice - Rateče, odsek Vodice - Lesce" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2013)
Izvedba geofizikalnih preiskav za določitev seizmičnega faktorja tal za potrebe zaščite kulturne dediščine (Občina Idrija, 2013)
Izvedba spektralne analize površinskih valov pred in po izvedbi gruščnatih kolov za ugotovitev razmerja izboljšanja karakteristik temeljnih tal (Geokop d.o.o., 2013)
Izvedba geofizikalnih preiskav na območju predora 0094-1, 8-1 na AC odseku Draženci - Gruškovje od km 12+599 do km 12+700 (Irgo Consulting d.o.o., 2012)
Izvedba geofizikalnih preiskav za "PGD za drugi tir železniške proge Divača - Koper, odsek Črni Kal - Koper (od km 15+915 do km 28+100) za potrebe izvedbe geološko-geomehanskih raziskav 1. in 2. faza" (GI ZRMK d.o.o., 2009-2011)
Izvedba geofizikalnih preiskav za "Izvedba geološko-geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave PGD za novo dvotirno progo Trst - Divača, odsek Cepišče - Divača" (GI ZRMK d.o.o., 2009-2011)
Izvedba geofizikalnih preiskav na lokaciji nizkega nadkritja nad predorom Markovec v okviru projekta "Geološka spremljava in geotehnične meritve med gradnjo predora Markovec (leva in desna cev)" (DARS d.d., 2009-2011)