Dejavnosti

Mehanika tal

Mehanika tal je osrednja dejavnost podjetja Geoinžniring, kjer izvajamo aplikativne raziskave in projektiranje na področju geotehnike.


Opravljamo geotehnične raziskave in terenske meritve, projektiramo sanacije plazov, zavarovanja gradbenih jam in izdelujemo geotehnična poročila za objekte visoke in nizke gradnje, tudi ceste, železnice, hidroelektrarne, plazove, odlagališča, ter za oporne in podporne konstrukcije.


Opravljamo tudi preglede stanja vozišč in stabilnosti terena. Izdelujemo elaborate dimenzioniranja voziščnih konstrukcij na podlagi opravljenih preiskav sestave obstoječih vozišč.


Dejavnosti, ki jih opravljamo na področju mehanike tal so:

  • terenske in laboratorijske preiskave zemljin in kamnin
  • geotehnična in geodetska opazovanja gradbenih in rudarskih objektov ter naravnih  brežin (pilotne stene, zidovi, mostovi, gradbene jame, stavbe, cevovodi, pregrade, pobočja, vkopne brežine)
  • obdelava podatkov preiskav in opazovanj, stabilnostne analize in analize vplivov zemeljskih del na bližnje objekte
  • izdelava geološko-geomehanskih elaboratov o sestavi tal za potrebe temeljenja objektov
  • izdelava mnenj o stabilnostnih razmerah terena pred nakupom zemljišč
  • projektiranje in tehnično svetovanje za temeljenje objektov, zemeljska dela, gradnja nasipov, zaščito gradbenih jam, sanacije plazov in geotehnične dela (pilotiranje, injektiranje, sidranje, odvodnjevanje in podobno)
  • izdelava elaboratov dimenzioniranja voziščne konstrucije
  • izdelava projektov zaščite pred padajočim kamenjem 
  • izdelava analiz nosilnosti tal 
  • geomehanski, geološki in gradbeni strokovni nadzor in svetovanje.