Dejavnosti

Inženirska geologija

Inženirska geologija je aplikativna smer geologije, ki ugotavlja geološke razmere in geološko pogojene nevarnosti pri načrtovanju in gradnji objektov. Inženirski geologi izvajajo geološke raziskave in analize pred in med posegi v naravni prostor, sodelujejo pa tudi pri izvedbi sanacij po naravnih nesrečah (poplavah, plazovih, skalnih podorih, potresih). Tako inženirski geologi pomagajo zmanjševati nevarnost in škodo ter varujejo življenja in lastnino pred nevarnimi geološkimi procesi.

Inženirski geologi na podlagi terenskih in laboratorijskih preiskav ugotavljajo mehanske lastnosti naravnih materialov, izdelujejo inženirsko geološke karte terena in geološke profile ter sodelujejo s projektanti gradbenih konstrukcij pri gradnji objektov. Najpomembnejši geološki parametri za navedene namene so: geološko – litološka zgradba terena, nivo in pojavljanje podzemne vode, mehansko stanje kamnin in sedimentov ter stabilnost površin.

Na osnovi pregleda  in poznavanja terena in osnovnih podatkih o načrtovanih posegih v prostor pripravijo potreben obseg geološko-geomehanskih preiskav za ustrezne preiskave terena in trajno stabilnost objektov.

Med gradnjo in po gradnji inženirski geologi na osnovi pregledov stabilnosti brežin in objektov ter analize geodetskih in inklinometrskih meritev izdelujejo poročila o stabilnosti terena. Izdelujejo tudi mnenja in elaborate o dejanski erozijski ogroženosti terena pred načrtovanimi posegi v prostor. 

Dejavnosti, ki jih opravljamo na področju inženirske geologije so:

 • inženirsko geološko kartiranje in klasifikacija kamnin
 • terenske in laboratorijske preiskave za podzemne objekte, plazove in nahajališča mineralnih surovin za gradbeništvo
 • inženirsko geološka spremljava vrtanja, popisi vrtin in odvzem vzorcev
 • geološka spremljava in kartiranje izkopov predorov in brežin
 • projektiranje in tehnično svetovanje za podzemne objekte
 • izdelava tehnične dokumentacije za raziskave in pridobivanje mineralnih surovin za gradbeništvo
 • geološka spremljava, geotehnične in geodetske meritve, opazovanja pri izgradnji in eksploataciji podzemnih objektov in vkopnih brežin
 • izdelava hidrogeoloških preiskav v vrtinah in sondažnih izkopih
 • meritev nivoja podzemne vode in vzpostavitev monitoringa
 • meritve toplotne upornosti
 • izdelava monitoringa stabilnosti terena in objektov (inklinometri, piezometri, geodetske točke, pregledi terena in izdelava sinteznih poročil) 
 • izdelava geoloških poročil
 • izdelava elaboratov erozijske ogroženosti terena
 • strokovni nadzor, svetovanje in ekspertize.

 

Tudi na področju inženirske geologije sodelujemo s stalnimi zunanjimi sodelavci za druga področja, kot so: strukturna geologija, tektonika, hidrogeologija, stratigrafija, paleontologija, geodezija in mehanika tal.