Dejavnosti

Inženirska geofizika

je delovno področje, kjer je Geoinženiringova strokovna skupina, ki se ukvarja z geofizikalnimi preiskavami za inženirske potrebe, vodilna v Slovenija. Skupina izvaja geofizikalne preiskave za potrebe geologije, gradbeništva, rudarstva, okoljevarstva in arheologije že več kot 50 let. Prve geofizikalne meritve so izvedli že leta 1952, ko so tudi formalno ustanovili Oddelek za geofizikalna merjenja. Ta se je kasneje preimenoval v Oddelek za geofiziko in geodezijo in je kot samostojna organizacijsko in finančna enota deloval vse do 1998. Po ustanovitvi Geoinženiringa smo dejavnost organizirali kot Oddelek za inženirsko geofiziko, kar bolj natančno opredeljuje področje našega dela. V naši obsežni bazi podatkov in arhivu hranimo vse najpomembnejše merske in druge geofizikalne podatke ter strokovna poročila in elaborate.

Delovna področja

Inženirska geofizika obsega preiskave Zemljinega površja in podpovršja s pomočjo geofizikalnih metod za potrebe različnih strok: geologije, gradbeništva, rudarstva, okoljevarstva, arheologije idr. S proučevanjem fizikalnih lastnosti snovi in določanjem anomalij, ugotavljamo zgradbo pod površino, geološko strukturo, prisotnost tektonike, prisotnost mineralnih surovin, hidrogeološke razmere, fizikalne parametre kot so elastični dinamični parametri ipd. Ti podatki so pomembni za izvedbo inženirskih preračunov in načrtov v okviru različnih infrastrukturnih, energetskih in okoljevarstvenih projektov.

V današnjem času smo usmerjeni predvsem na naslednje aplikativne geofizikalne preiskave:

• Ugotavljanje geoloških struktur in litologije: za geološko karakterizacijo zaključenih območij, vključno z ugotavljanje prelomov in tektonskih elementov ter zaznavanje podzemnih prostorov in kraških pojavov;

• Hidrogeologija in geotermija: za potrebe določanja oblika, velikosti in kvalitete vodonosnikov ter za načrtovanje raziskovalnih in pridobivalnih vrtin;

• Geotehnika: za potrebe načrtovanja infrastrukturnih objektov (ceste, železnice, predori, energetski objekti, prenosna energetska omrežja ipd.), predvsem pridobivanja kvantitativnih podatkov za potrebe temeljenja objektov in pridobitev fizikalnih parametrov tal vključno z ocena učinkovitosti izboljšave tal;

• Seizmologija: za potresno varno načrtovanje objektov po standardu Evrokod 8, za določanje kvalitete tal oz. ocene učinkov potresa na tla/objekte vključno z oceno likvefakcijskega potenciala ter opazovanje seizmičnosti na območju velikih pregrad;

• Okoljevarstvo in geohazard: karakterizacija lokacij za skladišča odpadkov, deponij,  elektroenergetskih objektov, preiskave poplavnih območij ter preiskave za potrebe sanacije zemeljskih plazov;

• Izkoriščanje naravnih surovin: prospekcija mineralnih surovin in pomoč pri oceni njihovih zalog, ocena ripabilnosti (odpornost kamnine na ripanje) v kamnolomih in predorih in ocena kvalitete pridobivalnih prostorov;

• Geološko skladiščenje CO2: ocena skladiščnih kapacitet po evropski metodologiji, celostno načrtovanje tehnologije CCS, karakterizacija potencialnih lokacij vključno z monitoringom;

• Druge aplikacije: geofizika v arheologiji, geofizika v geodeziji, meritve težnosti in magnetnega polja Zemlje, kulturna in naravna dediščina, fizikalne lastnosti kamnin in nekaterih materialov ipd.

 Sodelovanje

Pri svojem delu sodelujemo z večino najuglednejših podjetij, institutov, zavodov in izobraževalnih institucij z našega strokovnega področja v Sloveniji, pa tudi z nekaterimi mednarodnimi institucijami in sorodnimi podjetji v tujini. Naše strokovno znanje je priznano tudi v evropskem krogu strokovnjakov in znanstvenikov na področju geofizike.


Aplikativne geofizikalne preiskave
 
Geofizikalne preiskave so praviloma nedestruktivne metode, kar pomeni, da njihovo izvajanje ne povzroča nobene škode okolju niti ne spremenijo začetnega stanja okolja. So cenovno sprejemljive in dostopne ter pogosto lahko nadomestijo drago vrtanje. Poleg točkovnih preiskav in preiskav v profilih omogočajo tudi izvedbo 3D preiskav nekega območja. Geofizikalne preiskave je v določenih primerih smiselno tudi ponavljati oz. jih izvajati na način monitoringa (4D). Izvajamo jih lahko:
 
• na površini terena
• pod površino (v rovih, predorih, jamah…)
• v vrtini ali med več vrtinami
• med vrtino in površino. 

Na oddelku za inženirsko geofiziko izvajamo nekatere najbolj uveljavljene aplikativne geofizikalne metode in tehnike: 

• Geoelektrične metode:

◦ vertikalno upornostno sondiranje
◦ električna upornostna tomografija (2D, 3D)
◦ metoda lastnega potenciala
◦ inducirana polarizacija
◦ električne preiskave v vrtinah
◦ električne preiskave med vrtino in površino 

 

• Seizmične metode:

◦ seizmično refrakcijsko profiliranje
◦ preiskave s površinskimi valovi MASW
◦ seizmične preiskave v vrtinah
◦ seizmične preiskave med vrtino in površino
◦ seizmične preslikave (2D, 3D) 

 

• Elektromagnetne metode:

◦ georadarsko profiliranje (2D, 3D)