Reference

Geološko-geomehanski elaborat in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za PGD/PZI rekonstrukcijo ceste G2-11/1062 Koper-Dragonja, MMP Dragonja od km 14+400 do km 14+650 (BPI d.o.o., 2012)
Geotehnične raziskave za potrebe izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI za zazidalni kompleks Slavnik v Kopru (Zaliv d.o.o., 2012)
Geološko-geomehanske raziskave za viadukt Jagodje 6-1 in viadukt Valeta 6-2 (Ponting d.o.o., 2012)
Priprava izvedbenega načrta za nadgradnjo železniškega odseka Poljčane-Pragersko (Tiring d.o.o., 2012)
Geotehnični nadzor pri izvedbi globokih temeljev objekta "Širitev lakirnice in nova mešalnica barv v okviru tovarne Revoz v Novem mestu" (Begrad gradnje d.o.o., 2012)
Geološko-geotehnični elaborat in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za potrebe rehabilitacije mostu (GO 0041) čez Kozjak na G2-103/1008 Ušnik - Plave v km 0,200, PZI (CPG d.d., 2012)
Geotehnični nadzor pri izgradnji Preglovega raziskovalnega centra v Ljubljani (Kemijski inštitut, 2012)
Geološko-geomehanski elaborat za potrebe rekonstrukcije ceste G1-6/0343 Ilirska Bistrica-Jelšane, ukrep 10, od km 3,189 do km 3,920, faza PZI (Ipod d.o.o., 2012)
Geološko-geotehnični elaborat za 3. razvojno os, odsek 1 od AC A2 do priključka Maline, glavna trasa s priključki in vsemi objekti, brez predora Gorjanci (PNZ d.o.o., 2012)
Geotehnične raziskave na območju širitve čistilne naprave - Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik (JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o., 2011)
Geotehnične raziskave za opredelitev pogojev temeljenja objekta Kulturni center Vrhnika (Projekt d.d. Nova Gorica, 2011)
Projektantski nadzor pri izvedbi predobremenilnih nasipov za objekte na območju 3 ZN L6 Lukovica - jug, faza PZI (Stanovanjski sklad RS, 2010-2011)
Geološko-geotehnični elaborat in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za potrebe rekonstrukcije ceste R2-425/1265 Poljana-Šentvid od km 5000 do km 10,900, PZI (Inženiring IBT Ljubljana d.o.o., 2011)
Geološko-geotehnični elaborat za IDP HC odsek Koper-Dragonja (Proniz d.o.o., 2010)
Geotehnični elaborat o pogojih temeljenja Skladiščno poslovnega objekta Atotech v Podnartu (Atotech d.d., 2010)
Izdelava projekta (PZI) sanacije plazu v Lazah (Občina Dol pri Ljubljani, 2010)
Geomehanski nadzor pri izgradnji pilotov na objektu "Sanacija plazu Davča na cesti Zali Log - Davča" (SGP Zidgrad, 2010)
Načrt predobremenilnih nasipov za objekte na območju 3 ZN L6 Lukovica - jug, faza PGD (Stanovanjski sklad RS, 2009)
Geomehanski nadzor na objektu ČN Barje (SGP Zasavje Trbovlje d.d. - v stečaju, 2009)
Geološko-geotehnične raziskave in predlog sanacije plazu nad Solkansko obvoznico (DRSI, 2007)
Geotehnični elaborati o pogojih izgradnje trase HC Koper-Izola, vključno s pogoji temeljenja in izgradnje mostov, nadvozov, podvozov, podpornih in opornih zidov, škatlastih prepustov in kinet, brez predora Markovec, PGD/PZI (Projektivni atelje, 2006)