Reference

Geotehnični monitoring za objekt AC Lenart-Sp. Senarska od km 10+020 do km 15+000 (BPI d.o.o.)
Geološko-geotehnični elaborat za potrebe projekta PZI rekonstrukcije ceste R3-601/7507 Borjana-Robidišče (Projekt d.d. Nova Gorica, 2016)
Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta v sklopu operacije "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Občina Gornja Radgona" (Inštitut za ekološki inženiring d.o.o., 2012-2016)
Geološko-geomehanski elaborat in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za potrebe nadomestnega mostu čez Pešnico pri Dolah (Dolenjska projektiva d.o.o., 2016)
Geotehnične raziskave in definiranje temeljenja stebrov novih pol-portalnih konstrukcij (zamenjava za kažipotno signalizacijo) na priključkih avtoceste A1 (DARS d.d., 2016)
Geotehnične raziskave za poslovni objekt Frigologo v PC Komenda (EM studio d.o.o., 2016)
Geomehanski nadzor pri gradnji stanovanjskega kompleksa Brdo F2 v Ljubljani (SGP Pomgrad d.d., 2016)
Geotehnične raziskave za regalno skladišče v Trzinu (Fist d.o.o., 2016)
Geotehnično poročilo o pogojih temeljenja za objekt kisikarna Messer v Škofji Loki (Messer Slovenija, 2016)
Geološko-geotehnični elaborat in dimenzioniranje voziščne konstrukcije za pripravo projektne dokumentacije za preložitev regionalne ceste R2-402//1075 Podrošt-Češnjica, skozi Železnike, od km 7+658 do km 8+599 (Ginex International d.o.o., 2016)
Geomehanski nadzor pri izvedbi gradnje AC Draženci-MMP Gruškovje (Projekt d.d. Nova Gorica, 2015-)
Strokovno-tehnični nadzor nad izvedbo gradbenih del pri izvedbi projekta "Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2013-2015)
Geotehnične raziskave na območju bazena čistilne naprave Barje (Riko d.o.o., 2015)
Geološko-geomehanski elaborat in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za potrebe izdelave projekta PGD, PZI rušitve obstoječega in gradnje nadomestnega mejnega mostu čez Kamenico pri Božakovem (Dolenjska projektiva d.o.o., 2015)
Geotehnično poročilo za potrebe načrtovanja krožišča in krilnih zidov v Sevnici - krožišče na levem bregu Save (Lineal d.o.o., 2015)
Geotehnične raziskave za objekt OŠ Franca Rozmana Staneta (Projekt d.d. Nova Gorica, 2015)
Geotehnične raziskave za poslovni objekt Na Stolbi V Ljubljani (Javni zavod Ljubljanski grad, 2015)
Geotehnične raziskave na območju objekta na zahodnem platoju Qlandije v Novi Gorici (Alpe-Panon d.o.o., 2015)
Geotehnične raziskave za izgradnjo Hotela Mond v Šentilju (HIT d.d., 2015)
Geološko-geomehansko poročilo za ureditev kolesarske povezave na relaciji Celje-Vojnik-Dobrna (Savaprojekt d.d., 2015)
Geomehanske raziskave o nosilnosti tal na lokaciji objekta bauMax Maribor ter preiskave kontaminiranosti tal z anorganskimi in organskimi odpadki na lokacijah objektov bauMax v Mariboru, Celju in Kranju (Baumax d.o.o., 2015)
Geološko-geotehnični pregled in kompletni monitoring brežin na MMP Gruškovje (Ministrstvo za pravosodje, 2012-2015)
Izdelava študije variant za ureditev izvennivojskega prehoda Rakek v občini Cerknica (Cestni inženiring d.o.o., 2015)
Geološko-geotehnično poročilo za objekt XXXLutz Maribor (Lesnina d.o.o., 2014)
Preučitev zgodovine zemljišča in izdelava geomehanskega poročila za trgovski center Lidl Maribor (Lidl d.o.o., k.d., 2014)
Geotehnično poročilo o pogojih temeljenja za objekt kisikarna Trnovlje pri Celju (Messer Slovenija, 2014)
Geomehanski nadzor pri izvedbi projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečje Meže, sklop 1 (Ravne)" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2014)
Geotehnična poročila za objekte na AC odseku Draženci MMP Gruškovje (Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., 2014)
Geomehanski nadzor za objekt "Izvajanje gradbenega nadzora pri razširitvi kompresorske postaje Kidričevo s 3. kompresorsko enoto" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2014)
Geotehnični nadzor pri izvedbi projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop), Občina Gornja Radgona (Institut za ekološki inženiring d.o.o., 2014)
Geotehnični nadzor ob izgradnji Informacijskega centra Bohinjka (Dema plus d.o.o., 2014)
Geotehnične raziskave za potrebe pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja na območju opuščenega glinokopa v Gornji Radgoni (Občina Gornja Radgona, 2012-2013)
Končno poročilo o vrednotenju podatkov in pogojih v temeljnih tleh na območju prečkanja deponije Pobrežje za projekt Nova Zrkovska cesta II (BPI d.o.o., 2013)
Geološko-geomehanske raziskave za projekt "Izdelava IDP, PGD, PZI dokumentacije za ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko-Hodoš v okviru elektrifikacije in rekonstrukcije ŽP Pragersko-Hodoš" (Lineal d.o.o., 2013)
Geotehnični elaborat z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije za projekt "PZI sanacije regionalne ceste R2-425/1265 Poljana-Šentvid od km 12+770 do km 14+430" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2013)
Geološko-geomehanske raziskave za projekt "Izdelava strokovnih podlag za DPN za tretjo razvojno os - južni del - II. etapa" (BPI d.o.o., 2011-2012)