Reference

Geotehnični monitoring za objekt AC Zrkovska-Pesnica od km 13+500 do km 16+300 (BPI d.o.o.)
Geotehnični monitoring za objekt AC Lenart-Sp. Senarska od km 10+020 do km 15+000 (BPI d.o.o.)
Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta v sklopu operacije "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Občina Gornja Radgona" (Inštitut za ekološki inženiring d.o.o., 2012-2016)
Geomehanski nadzor pri gradnji stanovanjskega kompleksa Brdo F2 v Ljubljani (SGP Pomgrad d.d., 2016)
Geomehanski nadzor pri izvedbi gradnje AC Draženci-MMP Gruškovje (Projekt d.d. Nova Gorica, 2015-)
Strokovno-tehnični nadzor nad izvedbo gradbenih del pri izvedbi projekta "Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2013-2015)
Geotehnične raziskave na območju bazena čistilne naprave Barje (Riko d.o.o., 2015)
Geološko-geotehnični pregled in kompletni monitoring brežin na MMP Gruškovje (Ministrstvo za pravosodje, 2012-2015)
Geomehanski nadzor pri izvedbi projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečje Meže, sklop 1 (Ravne)" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2014)
Geomehanski nadzor za objekt "Izvajanje gradbenega nadzora pri razširitvi kompresorske postaje Kidričevo s 3. kompresorsko enoto" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2014)
Geotehnični nadzor pri izvedbi projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop), Občina Gornja Radgona (Institut za ekološki inženiring d.o.o., 2014)
Geotehnični nadzor ob izgradnji Informacijskega centra Bohinjka (Dema plus d.o.o., 2014)
Geotehnične raziskave za potrebe pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja na območju opuščenega glinokopa v Gornji Radgoni (Občina Gornja Radgona, 2012-2013)
Geotehnični nadzor pri izvedbi globokih temeljev objekta "Širitev lakirnice in nova mešalnica barv v okviru tovarne Revoz v Novem mestu" (Begrad gradnje d.o.o., 2012)
Geotehnični nadzor pri izgradnji Preglovega raziskovalnega centra v Ljubljani (Kemijski inštitut, 2012)
Projektantski nadzor pri izvedbi predobremenilnih nasipov za objekte na območju 3 ZN L6 Lukovica - jug, faza PZI (Stanovanjski sklad RS, 2010-2011)
Geomehanski nadzor pri izgradnji pilotov na objektu "Sanacija plazu Davča na cesti Zali Log - Davča" (SGP Zidgrad, 2010)
Geomehanski nadzor na objektu ČN Barje (SGP Zasavje Trbovlje d.d. - v stečaju, 2009)