Reference

Izvedba inženirsko-geološke raziskave oz. poročila za določitev geomehanskih lastnosti tal na objektu PEC Kromberk Nova Gorica (Mestna občina Nova Gorica 2019)
Geomehanske raziskave Šiška rezidence (Šiška rezidence d.o.o. 2018)
Izdelava projektne dokumentacije PZI -sanacija zidov in ureditev odvodavanja Podkraj, na cesti Podkraj-Col (Igikon d.o.o. 2018)
Izdelava IDP in PGD projektov remediacije zemljin in sanacije parcele Teharje (IRGO Consulting d.o.o. 2018)
Izdelava preiskav s poročili na degradiranem območju Mercator-gradnja zimskega bazena in urbanega parka (Mestna občina Slovenja Gradec 2017)
Geomehanika Lidl-Kašelj (Lidl d.o.o. 2017)
Geološko geomehansko poročilo s preiskavami za potrebe dopolnitve PZI dokumentacije za REKO-BRESTERNICA-GAJ-JURIJ (Savaprojekt Krško d.d. 2017)
Geotehnične raziskave - kaminto dno v Luki Koper (Luka Koper d.d. 2015)
Izdelava študije variant za ureditev izvennivojskega prehoda Rakek v občini Cerknica (Cestni inženiring d.o.o., 2015)
Priprava izvedbenega načrta za nadgradnjo železniškega odseka Poljčane-Pragersko (Tiring d.o.o., 2012)
Izdelava projekta (PZI) sanacije plazu v Lazah (Občina Dol pri Ljubljani, 2010)
Načrt predobremenilnih nasipov za objekte na območju 3 ZN L6 Lukovica - jug, faza PGD (Stanovanjski sklad RS, 2009)
Geološko-geotehnične raziskave in predlog sanacije plazu nad Solkansko obvoznico (DRSI, 2007)