Reference

Izdelava študije variant za ureditev izvennivojskega prehoda Rakek v občini Cerknica (Cestni inženiring d.o.o., 2015)
Priprava izvedbenega načrta za nadgradnjo železniškega odseka Poljčane-Pragersko (Tiring d.o.o., 2012)
Izdelava projekta (PZI) sanacije plazu v Lazah (Občina Dol pri Ljubljani, 2010)
Načrt predobremenilnih nasipov za objekte na območju 3 ZN L6 Lukovica - jug, faza PGD (Stanovanjski sklad RS, 2009)
Geološko-geotehnične raziskave in predlog sanacije plazu nad Solkansko obvoznico (DRSI, 2007)