Reference

Izvedba geološko geomehanskih raziskav za projekt "Izdelava strokovnih podlag k podrobnemu prostorskemu načrtu za obvoznico Moravče-IDP v skupni dolžini 1,3km" (Provia d.o.o. 2019)
Izdelava PZI ureditve glavne ceste Prevalje-Ravne (Lineal d.o.o. 2019)
lzdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo 2. odseka nove prometne povezave med priključkom Velenje jug do priključka Slovenj Gradec - jug - sklop 2. (IRGO consulting d.o.o. 2018)
Izdelava geološko geotehničnega elaborata s terenskimi raziskavami za ureditev ceste Petanjci-Gederovci (Lineal d.o.o. 2018)
Geološko geotehnične raziskave za IDP in OPPN za južno obvoznico mesta Sežana (Savaprojekt d.o.o 2018)
Izvedba geotehničnih raziskav ter izdelava geotehničnega poročila in elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije , PZI sanacija zidov in rekonstrukcija ceste R1-203/1002 Predel - Bovec (Ginex international d.o.o.)
Izdelava dopolnilnega geološko geotehničnega elaborata in elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije - poslovno trgovski objekt Rožna dolina, Nova Gorica (Lidl d.o.o. k.d. 2018)
Preiskave za širitev nasipa in geološko geotehnični elaborat s pogoji temeljenja za razširitev ceste na odsekih AC Slovenjske Konjice-Dramlje (ELEA iC d.o.o. 2018)
Izvedba geotehničnih raziskav in izdelava elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije na objektu sanacija plazu Rebernice (Ginex international d.o.o. 2018)
Izdelava PZI dokumentacije začasne preureditve ceste v zožano štiripasovnico Škofljica (PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. 2017)
GG elaborat za cesto Prelasko - Buče - Kozje (SPIT d.o.o. 2017)
Geološko geotehnično poročilo za sanacijo renkonstrukcijo ceste Podsreda-Brestanica (Projekt d.d. Nova Gorica 2017)
Izdelava PGD in PZI za izgradnjo 1. in 2. etape nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem Mestu do priključka Maline (PNZ svetovanje in projektiranje d.o.o 2017)
Izdelava geološko geotehničnega elaborata in načrta dimenzioniranja voziščne konstrukcije za obnovo reg. ceste Predel-Bovec.
Geološko geotehnični elaborat za 3. razvojno os za državno cesto od razcepa Šentrupert do priključka Velenje jug (PNZ d.o.o. 2016)
Geološko-geotehnični elaborat za potrebe projekta PZI rekonstrukcije ceste R3-601/7507 Borjana-Robidišče (Projekt d.d. Nova Gorica, 2016)
Geološko-geomehanski elaborat in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za potrebe nadomestnega mostu čez Pešnico pri Dolah (Dolenjska projektiva d.o.o., 2016)
Geotehnične raziskave in definiranje temeljenja stebrov novih pol-portalnih konstrukcij (zamenjava za kažipotno signalizacijo) na priključkih avtoceste A1 (DARS d.d., 2016)
Geološko-geotehnični elaborat in dimenzioniranje voziščne konstrukcije za pripravo projektne dokumentacije za preložitev regionalne ceste R2-402//1075 Podrošt-Češnjica, skozi Železnike, od km 7+658 do km 8+599 (Ginex International d.o.o., 2016)
Geološko-geomehanski elaborat in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za potrebe izdelave projekta PGD, PZI rušitve obstoječega in gradnje nadomestnega mejnega mostu čez Kamenico pri Božakovem (Dolenjska projektiva d.o.o., 2015)
Geotehnično poročilo za potrebe načrtovanja krožišča in krilnih zidov v Sevnici - krožišče na levem bregu Save (Lineal d.o.o., 2015)
Geološko-geomehansko poročilo za ureditev kolesarske povezave na relaciji Celje-Vojnik-Dobrna (Savaprojekt d.d., 2015)
Geotehnična poročila za objekte na AC odseku Draženci MMP Gruškovje (Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., 2014)
Končno poročilo o vrednotenju podatkov in pogojih v temeljnih tleh na območju prečkanja deponije Pobrežje za projekt Nova Zrkovska cesta II (BPI d.o.o., 2013)
Geološko-geomehanske raziskave za projekt "Izdelava IDP, PGD, PZI dokumentacije za ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko-Hodoš v okviru elektrifikacije in rekonstrukcije ŽP Pragersko-Hodoš" (Lineal d.o.o., 2013)
Geotehnični elaborat z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije za projekt "PZI sanacije regionalne ceste R2-425/1265 Poljana-Šentvid od km 12+770 do km 14+430" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2013)
Geološko-geomehanske raziskave za projekt "Izdelava strokovnih podlag za DPN za tretjo razvojno os - južni del - II. etapa" (BPI d.o.o., 2011-2012)
Geološko-geomehanski elaborat in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za PGD/PZI rekonstrukcijo ceste G2-11/1062 Koper-Dragonja, MMP Dragonja od km 14+400 do km 14+650 (BPI d.o.o., 2012)
Geološko-geomehanske raziskave za viadukt Jagodje 6-1 in viadukt Valeta 6-2 (Ponting d.o.o., 2012)
Geološko-geotehnični elaborat in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za potrebe rehabilitacije mostu (GO 0041) čez Kozjak na G2-103/1008 Ušnik - Plave v km 0,200, PZI (CPG d.d., 2012)
Geološko-geomehanski elaborat za potrebe rekonstrukcije ceste G1-6/0343 Ilirska Bistrica-Jelšane, ukrep 10, od km 3,189 do km 3,920, faza PZI (Ipod d.o.o., 2012)
Geološko-geotehnični elaborat za 3. razvojno os, odsek 1 od AC A2 do priključka Maline, glavna trasa s priključki in vsemi objekti, brez predora Gorjanci (PNZ d.o.o., 2012)
Geološko-geotehnični elaborat in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za potrebe rekonstrukcije ceste R2-425/1265 Poljana-Šentvid od km 5000 do km 10,900, PZI (Inženiring IBT Ljubljana d.o.o., 2011)
Geološko-geotehnični elaborat za IDP HC odsek Koper-Dragonja (Proniz d.o.o., 2010)
Geotehnični elaborati o pogojih izgradnje trase HC Koper-Izola, vključno s pogoji temeljenja in izgradnje mostov, nadvozov, podvozov, podpornih in opornih zidov, škatlastih prepustov in kinet, brez predora Markovec, PGD/PZI (Projektivni atelje, 2006)