Reference

Geološko-geotehnični elaborat za potrebe projekta PZI rekonstrukcije ceste R3-601/7507 Borjana-Robidišče (Projekt d.d. Nova Gorica, 2016)
Geološko-geomehanski elaborat in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za potrebe nadomestnega mostu čez Pešnico pri Dolah (Dolenjska projektiva d.o.o., 2016)
Geotehnične raziskave in definiranje temeljenja stebrov novih pol-portalnih konstrukcij (zamenjava za kažipotno signalizacijo) na priključkih avtoceste A1 (DARS d.d., 2016)
Geološko-geotehnični elaborat in dimenzioniranje voziščne konstrukcije za pripravo projektne dokumentacije za preložitev regionalne ceste R2-402//1075 Podrošt-Češnjica, skozi Železnike, od km 7+658 do km 8+599 (Ginex International d.o.o., 2016)
Geološko-geomehanski elaborat in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za potrebe izdelave projekta PGD, PZI rušitve obstoječega in gradnje nadomestnega mejnega mostu čez Kamenico pri Božakovem (Dolenjska projektiva d.o.o., 2015)
Geotehnično poročilo za potrebe načrtovanja krožišča in krilnih zidov v Sevnici - krožišče na levem bregu Save (Lineal d.o.o., 2015)
Geološko-geomehansko poročilo za ureditev kolesarske povezave na relaciji Celje-Vojnik-Dobrna (Savaprojekt d.d., 2015)
Geotehnična poročila za objekte na AC odseku Draženci MMP Gruškovje (Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., 2014)
Končno poročilo o vrednotenju podatkov in pogojih v temeljnih tleh na območju prečkanja deponije Pobrežje za projekt Nova Zrkovska cesta II (BPI d.o.o., 2013)
Geološko-geomehanske raziskave za projekt "Izdelava IDP, PGD, PZI dokumentacije za ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko-Hodoš v okviru elektrifikacije in rekonstrukcije ŽP Pragersko-Hodoš" (Lineal d.o.o., 2013)
Geotehnični elaborat z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije za projekt "PZI sanacije regionalne ceste R2-425/1265 Poljana-Šentvid od km 12+770 do km 14+430" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2013)
Geološko-geomehanske raziskave za projekt "Izdelava strokovnih podlag za DPN za tretjo razvojno os - južni del - II. etapa" (BPI d.o.o., 2011-2012)
Geološko-geomehanski elaborat in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za PGD/PZI rekonstrukcijo ceste G2-11/1062 Koper-Dragonja, MMP Dragonja od km 14+400 do km 14+650 (BPI d.o.o., 2012)
Geološko-geomehanske raziskave za viadukt Jagodje 6-1 in viadukt Valeta 6-2 (Ponting d.o.o., 2012)
Geološko-geotehnični elaborat in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za potrebe rehabilitacije mostu (GO 0041) čez Kozjak na G2-103/1008 Ušnik - Plave v km 0,200, PZI (CPG d.d., 2012)
Geološko-geomehanski elaborat za potrebe rekonstrukcije ceste G1-6/0343 Ilirska Bistrica-Jelšane, ukrep 10, od km 3,189 do km 3,920, faza PZI (Ipod d.o.o., 2012)
Geološko-geotehnični elaborat za 3. razvojno os, odsek 1 od AC A2 do priključka Maline, glavna trasa s priključki in vsemi objekti, brez predora Gorjanci (PNZ d.o.o., 2012)
Geološko-geotehnični elaborat in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za potrebe rekonstrukcije ceste R2-425/1265 Poljana-Šentvid od km 5000 do km 10,900, PZI (Inženiring IBT Ljubljana d.o.o., 2011)
Geološko-geotehnični elaborat za IDP HC odsek Koper-Dragonja (Proniz d.o.o., 2010)
Geotehnični elaborati o pogojih izgradnje trase HC Koper-Izola, vključno s pogoji temeljenja in izgradnje mostov, nadvozov, podvozov, podpornih in opornih zidov, škatlastih prepustov in kinet, brez predora Markovec, PGD/PZI (Projektivni atelje, 2006)