Reference

Geološko geomehanske raziskave za projekt odsek železniške proge Maribor-Šentilj-d.m.
Izdelava geotehničnega monitoringa za prepust pod AC Zrkovska cesta - Pesnica (Projekt d.d. 2016)
Geološko geomehansko poročilo za nadgradnjo železniškega progovnega odseka Maribor-Šentilj (Projekt d.d. 2016)
Geomehanski monitoring konstrukcij med izvajanje poglabljanja bazena I - 2. faza (Luka Koper d.d. 2015)
Izvedba geološko geomehanskih raziskav za projekt "Izdelava strokovnih podlag k podrobnemu prostorskemu načrtu za obvoznico Moravče-IDP v skupni dolžini 1,3km" (Provia d.o.o. 2019)
Izdelava PZI ureditve glavne ceste Prevalje-Ravne (Lineal d.o.o. 2019)
lzdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo 2. odseka nove prometne povezave med priključkom Velenje jug do priključka Slovenj Gradec - jug - sklop 2. (IRGO consulting d.o.o. 2018)
Izdelava geološko geotehničnega elaborata s terenskimi raziskavami za ureditev ceste Petanjci-Gederovci (Lineal d.o.o. 2018)
Geološko geotehnične raziskave za IDP in OPPN za južno obvoznico mesta Sežana (Savaprojekt d.o.o 2018)
Izvedba geotehničnih raziskav ter izdelava geotehničnega poročila in elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije , PZI sanacija zidov in rekonstrukcija ceste R1-203/1002 Predel - Bovec (Ginex international d.o.o.)
Izdelava dopolnilnega geološko geotehničnega elaborata in elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije - poslovno trgovski objekt Rožna dolina, Nova Gorica (Lidl d.o.o. k.d. 2018)
Preiskave za širitev nasipa in geološko geotehnični elaborat s pogoji temeljenja za razširitev ceste na odsekih AC Slovenjske Konjice-Dramlje (ELEA iC d.o.o. 2018)
Izvedba geotehničnih raziskav in izdelava elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije na objektu sanacija plazu Rebernice (Ginex international d.o.o. 2018)
Izdelava PZI dokumentacije začasne preureditve ceste v zožano štiripasovnico Škofljica (PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. 2017)
GG elaborat za cesto Prelasko - Buče - Kozje (SPIT d.o.o. 2017)
Geološko geotehnično poročilo za sanacijo renkonstrukcijo ceste Podsreda-Brestanica (Projekt d.d. Nova Gorica 2017)
Izdelava PGD in PZI za izgradnjo 1. in 2. etape nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem Mestu do priključka Maline (PNZ svetovanje in projektiranje d.o.o 2017)
Izdelava geološko geotehničnega elaborata in načrta dimenzioniranja voziščne konstrukcije za obnovo reg. ceste Predel-Bovec.
Geološko geotehnični elaborat za 3. razvojno os za državno cesto od razcepa Šentrupert do priključka Velenje jug (PNZ d.o.o. 2016)
Geološko geomehansko poročilo s preiskavami za objekt Viadukt Pesnica (Pointing inženirski biro d.o.o. 2019)
Geološko geomehanske preiskave, izdelava poročila za potrebe izdelave projektne dokumentacije za novo skladišče v OPC na Igu (LES-MMS trgovska družba d.o.o. 2019)
Izdelava projektne dokumentacije premostitvenega objekta čez Savinjo v Rimskih Toplicah (Gradis biro za projektiranje d.o.o. 2019)
Geotehnična dela in geomehanska poročila za: Dom Železniki, Dom Loška dolina, Dom Pivka, Dom Komenda, Dom Žiri (ORPEA svetovanje in projektiranje d.o.o. 2019)
Izdelava geološko geotehničnega elaborata za objekt: garažno poslovna skladiščna stavba ob Vojkovi cesti - Lj. (Drava gradbeno podjetje d.o.o. 2018)
Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI novogradnje mostu čez Savo in etape vzhodne obvoznice Brežice (GPI d.o.o. 2018)
Izvedba geološko geomehanskih raziskav na projektu: Lakirnica s pripadajočimi objekti Magna Steyr v občini Hoče-Slivnica (Magna Steyr 2016).
Geomehanske raziskave za trgovski center Žalec (Lidl d.o.o. k.d. 2016)
Izvedba inženirsko-geološke raziskave oz. poročila za določitev geomehanskih lastnosti tal na objektu PEC Kromberk Nova Gorica (Mestna občina Nova Gorica 2019)
Geomehanske raziskave Šiška rezidence (Šiška rezidence d.o.o. 2018)
Izdelava projektne dokumentacije PZI -sanacija zidov in ureditev odvodavanja Podkraj, na cesti Podkraj-Col (Igikon d.o.o. 2018)
Izdelava IDP in PGD projektov remediacije zemljin in sanacije parcele Teharje (IRGO Consulting d.o.o. 2018)
Izdelava preiskav s poročili na degradiranem območju Mercator-gradnja zimskega bazena in urbanega parka (Mestna občina Slovenja Gradec 2017)
Geomehanika Lidl-Kašelj (Lidl d.o.o. 2017)
Geološko geomehansko poročilo s preiskavami za potrebe dopolnitve PZI dokumentacije za REKO-BRESTERNICA-GAJ-JURIJ (Savaprojekt Krško d.d. 2017)
Geotehnične raziskave - kaminto dno v Luki Koper (Luka Koper d.d. 2015)
Geotehnični monitoring za objekt AC Zrkovska-Pesnica od km 13+500 do km 16+300 (BPI d.o.o.)