Reference

Geološko-geotehnične raziskave za projekt "Izdelava projektne dokumentacije PGD, DZR in PZI za prenosni plinovod M1 na območju prečkanja kanala Zlatoličje pri Miklavžu" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2016)
Geološko-geotehnični elaborat za "Izdelava projektne dokumentacije PGD, DZR za gradnjo odseka prenosnega plinovoda R26 Krašnja-Kresnice na delu prestavljene trase na območju Dešna" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2014-2016)
Izdelava letnih poročil o stabilnostnih razmerah na plinovodih prenosnega plinovodnega omrežja v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. , v letih 2012, 2013, 2014 in 2015 (Plinovodi d.o.o., 2012-2015)
Geološko-hidrogeološko poročilo za odsek Vransko-Vodice v okviru projekta "Izdelava gradiv za načrtovani prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2015)
Geološko in geotehnično svetovanje projektantu za nadgradnjo glavne železniške proge E 70 državna meja-Dobova-Ljubljana-Sežana-državna meja na odseku Zidani Most-Litija-LJ Zalog, IDZ (Cestni inženiring d.o.o., 2015)
Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode zaradi načrtovanih gradenj v okviru OPPN Trnovo zahod (Projekt d.d. Nova Gorica, 2015)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt "Rekonstrukcija prenosnega plinovoda M3, M3B, R31A, R32 in R34" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2014)
Geološko-geomehansko poročilo za potrebe sanacije plazu na JP 791571 na območju Poljanske gore (Občina Mirna Peč, 2014)
Hidrogeološko poročilo za objekt II pri dvorcu Lanthieri v Vipavi (Kolektor Koling d.o.o., 2014)
Inženirsko-geološki pregled lokacij plazov v Občini Mirna Peč in izdelava ocene ogroženosti (Občina Mirna Peč, 2014)
Geološko in hidrogeološko poročilo za predvideno lokacijo pokopališča v Trzinu (Občina Trzin, 2014)
Geološko-geotehnične raziskave za traso plinovodnega omrežja Kamnik-Calcit (Adriaplin d.o.o., 2014)
Izdelava geoloških podlag za fazo idejne zasnove za mHE Globoko (Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., 2014)
Geološko-geotehnične in hidrogeološke raziskave za projekt "Izdelava projektne dokumentacije PGD, DZR za prenosni plinovod M6 na odseku Osp-Koper" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2014)
Inženirsko-geološko poročilo za traso prenosnega plinovoda - Zanke do Zreč - R21A/Z, P142/1/A, P142/2/A, faza IDP (Projekt d.d. Nova Gorica, 2014)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt "Izdelava gradiv za načrtovani prenosni plinovod M10 Vodice-Rateče, odsek Vodice-Lesce" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2013)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt "Izdelava gradiv za načrtovani prenosni plinovod R51A Jarše-Sneberje" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2013)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt "Izdelava gradiv za načrtovani prenosni plinovod R51B TE-TOL - Fužine/Vevče" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2013)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt "Izdelava gradiv za načrtovani prenosni plinovod R52 Kleče - Toš" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2013)
Izdelava strokovne podlage "Karta ogroženosti Občine Škofja Loka pred zemeljskimi plazovi v GIS okolju" (Občina Škofja Loka, 2013)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt "Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa" (Projekt d.d. Nova Gorica, 2013)
Izdelava projekta za izvedbo sanacije predora Karavanke na odseku med 1.910 in 1.990 m (DARS d.d., 2012)
Izdelava projekta zaščite pobočja in zaselka Bezovica pred skalnimi podori (Mestna občina Koper, 2012)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt PGD, PZI za razširitev skladišča naftnih derivatov Ortnek (2011-2012)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt PGD, PZI za sanacijo plazu Čemšenik (Občina Zagorje ob Savi, 2011-2012)
Geološka spremljava in geotehnične meritve med gradnjo predora Markovec (leva in desna cev) (JV Geoinženiring d.o.o., Elea iC d.o.o., Irgo Consulting d.o.o., Projekt d.d. Nova Gorica, naročnik DARS d.d., 2009-2011)
Študije ocene geološko-geomehanskih in hidroloških razmer na trasi načrtovane rekonstrukcije prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34 s podobno analizo geomehanskih razmer širšega območja akumulacije Vogršček (Projekt d.d. Nova Gorica, 2011)
Elaborat o geološki zgradbi prostora in geotehničnih pogojih projektiranja temeljenja vetrne elektrarne Razdrto (2009-2010)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt PGD, PZI za predor T8 na železniški progi 2. tir Divača - Koper (2009-2010)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt PGD, PZI za predor T3 na železniški progi 2. tir Divača - Koper (2009-2010)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt PGD, PZI temeljenja rezervoarjev za naftne derivate R21, R22 in R23 na Srminu (2009-2010)
Geološko-geotehnične raziskave za idejne zasnove plinovoda M8 Jelšane-Kalce (2009-2010)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt PGD, PZI plinovoda M6 Ajdovščina - Lucija (2009-2010)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt PGD, PZI plinovoda M2/1 Trojane - Vodice (2009-2010)
Projekt PGD, PZI za sanacijo plazu Strane (2008)
Projekt PZI za sidrano brano na plazu Slano blato (2007)