Aktualno

Zajem in skladiščenje CO2

http://www.enos-project.eu/

Zajem in skladiščenje CO2 

Raziskovalne institucije iz Evrope so združile moči v novem znanstvenem projektu

Nov projekt imenovan ENOS (ENabling ONshore CO2 storage in Europe) združuje skoraj 30 raziskovalnih institucij se je pričel septembra 2016: glavni cilji tega s strani evropskega programa Obzorje 2020 podprtega projekta so pridobiti več terenskih izkušenj, ki so merodajne za geološko skladiščenje CO2, izboljšati tehnike in orodja za izbiro lokacij in monitoring ter pospešiti komunikacijo med znanostjo in družbo o geološkem skladiščenju CO2. Projekt se bo zaključil avgusta 2020.

ENOS si prizadeva pospešiti razvoj geoloških skladišč CO2 na kopnem, blizu velikih točkovnih izpustov CO2. Natančno bodo preučili več pilotnih lokacij v različnih geoloških pogojih, pripravili pa bodo tudi primere najboljših praks, na katere se bodo uporabniki lahko oprli. Na ta način bo ENOS pokazal, da je skladiščenje CO2 varno in okoljsko vzdržno in bo povečal zaupanje uporabnikov in javnosti v tehnologijo zajema in skladiščenja CO2 (CCS) kot primernim ublažitvenim ukrepom.

Testiranje vtiskavanja CO2 
  
Kot testna polja za vtiskavanje CO2 so izbrali več lokacij na kopnem. Na pilotni lokaciji Hontomin v Španiji bodo vtisnili 10,000 ton CO2 v apnenčevo plast na globini 1,500 m. Preučevali bodo ključne parameter z namenom opazovanja razvoja geološkega rezervoarja. Pokazali bodo, da operacije skladiščenja nimajo negativnih vplivov na okolje. Testirali bodo tudi inovativne strategije za vtiskavanje, ki jih bodo načrtovali za optimiranje skladiščenja ob hkratnem zagotavljanju varnosti skladiščne lokacije na kratek in dolgi rok.

Na dveh drugih lokacijah bodo testirali izboljšane tehnike za detektiranje CO2 pod površino tako, da bi ob sicer malo verjetnem izhajanju manjših količin CO2, le-tega lahko identificirali čim hitreje. Taki terenski eksperimenti bodo tudi omogočili realno oceno razmer v primeru simulacije izhajanja ob različnih geoloških danostih in sicer z vtiskanjem CO2 v plitev vodonosnik in z vtiskanjem v prelomno cono. V primeru plitvega vodonosnika, ki sta ga predlagala Univerza v Nottingham-u in Britanski geološki zavod, gre v bistvu za terenski laboratorij blizu Nottinghama, imenovan ‘GeoEnergy Testbed’. Druga lokacija prelomne cone, imenovana ‘Sulcis Fault Lab’ je locirana na Sardiniji, Italija. 

Seznam preučevanih pilotskih skladiščnih lokacij zaključujeta lokaciji LBr-1 na Češkem in Q16 Maas na Nizozemskem.

V svetu je že varno uskladiščeno 50 Mt CO2 

Zajem in skladiščenje CO2 (CO2 Capture and Storage - CCS) je IPCC (Medvladni forum o podnebnih spremembah) opredelil kot ključno tehnologijo za ublažitev podnebnih sprememb, kar je podrobneje zajeto v Special Report iz leta 2005. CCS je rešitev za premostitev vrzeli med nizkoogljično prihodnostjo in obdobjem, v katerem se bo še uporabljajo fosilna goriva. Tehnologija lahko celo zagotovi negativne emisije z odstranjevanjem CO2 iz ozračja, če le-tega kombiniramo z bioenergijo. Danes, po več kot 25 letih raziskav na področju CCS, v svetu deluje 15 projektov v industrijskem obsegu, še šest naj bi se jim pridružilo v 2017, 17 novih projektov pa je trenutno v pripravi. Zajem CO2 (iz termoelektrarn na premog, iz predelave zemeljskega plina, cementarn, železarn idr.) in njegovo skladiščenje v globoke slane vodonosnike ali v osiromašena nahajališča ogljikovodikov je torej postala realnost. Do danes so pod zemljo varno uskladiščili že kakih 50 Mt CO2. To predstavlja le majhen korak (0.06%) proti mednarodnim ciljem zmanjševanja izpustov do leta 2050. Mednarodna agencija za energijo (The International Energy Agency - IEA) priporoča povečanje teh količin na 90 Gt uskladiščenega CO2 do 2050 ob hkratnem izvajanju še drugih nizkoogljičnih opcij, da bi dvig globalne temperature zadržali na največ 2°C, kot to predvideva Pariški sporazum, ki je bil ratificiran 4. novembra 2016. 

O ENOS-u

Projekt ENOS (ENabling ONshore CO2 storage in Europe) koordinira BRGM (francoski Geološki zavod), se je pričel septembra 2016 in bo trajal štiri leta. Združuje 29 organizacij iz 17 držav in je financiran iz evropskega programa Obzorje 2020 v višini 12.5 M€ in dodatno še s sredstvi partnerjev in iz nacionalnih virov. ENOS je nastal na pobudo združenja CO2GeoNet, evropske mreže odličnosti za geološko skladiščenje CO2 (www.co2geonet.com).

Seznam partnerjev (*= člani združenja CO2GeoNet)

Evropa: CO2GeoNet
Nemčija: BGR*
Avstrija: GBA*
Nizozemska: TNO*
Belgija: GSB-RBINS*
Norveška: IRIS*
Češka: Czech Geological Survey* 
Romunija: GeoEcoMar*
Danska: GEUS* 
Slovaška: SGUDS
Estonija: TTUGI* 
Slovenija: GEOINZ*
Francija: BRGM* (koordinator), Flodim, Geogreen, IDIL 
Španija: CIEMAT, CIUDEN*, IGME*
Hrvaška: UNIZG-RGNF* 
Turčija: METU-PAL*
Italija: NHAZCA, OGS*, Sapienza University of Rome*, Sotacarbo 
Združeno kraljestvo: BGS*, Heriot Watt University*, Silixa, University of Nottingham


________________________________
IPCC Special Report citation 2005