Aktualno

Meritve toplotne upornosti zemljin

Meritve toplotne upornosti zemljin/kamnin in geološko-geomehanski pregledi terena za potrebe načrtovanja visokonapetostnih (VN) kabelskih povezav 
V zadnjem času se pospešeno gradijo nove daljnovodne povezave za zagotovitev ustreznih prenosnih zmogljivosti in stabilnosti omrežja. Povečujejo se tudi napetostni nivoji kablovodov. 
V svetu in tudi pri nas se hitro povečuje delež podzemnih visokonapetostnih kabelskih povezav. Razlogi so naslednji:

Ostrejši ekološki standardi
Gostota poselitve terena 
Ni poslabšanja izgleda pokrajine
Odpornost proti vremenskim vplivom (žled, veter, padajoča drevesa)
Zračni promet
Elektromagnetno polje pod daljnovodi 

Negativna stran VN kablovodov predstavljajo visoki stroški izgradnje, ki se z večanjem napetosti še povečujejo. V zadnjem času sicer cena izgradnje kablovodov pada sorazmerno s številom novih vodov in izboljšanjem tehnologije izgradnje kablovodov in spajanja kablov.
Za projektiranje kablovodov in za ustrezno življenjsko dobo kablovodov je nujno dobro poznavanje toplotnih razmer na trasah kablovodov in toplotnih lastnosti materialov, v katere se polaga visokonapetostne podzemne kable.

Pri obratovanju se VN podzemni kabli segrevajo. Pregrevanje kablov zmanjšuje njihovo življenjsko dobo, lahko pa pripelje tudi odpovedi kablovoda. Po podatkih proizvajalcev VN kablov se življenjska doba kablov zmanjša za polovico, če je delovna temperatura kablov 10°C višja za od projektirane.

Segrevanje kablov nad dovoljeno temperaturo lahko preprečimo s prenosom toplote na okoljske materiale, ki morajo imeti visoke vrednosti toplotne prevodnosti in nizke toplotne upornosti.

Geoinženiring d.o.o. izvaja inženirsko-geološke in geomehanske raziskave in preglede terena za potrebe načrtovanja visokonapetostnih kabelskih povezav (110 – 420 kV). Na podlagi pregleda terena, spreminjanja sestave tal in nivoja do pozemne vode se določi potrebno število sondažnih jaškov, v katerih se potem opravijo terenske meritve toplotne upornosti/prevodnosti značilnih materialov. Odvzame se tudi vzorce za laboratorijske preiskave vlage in gostote materialov oziroma za kasnejše meritve toplotnih lastnosti pri spremenjeni temperaturi oziroma vlago vzorca. 
Uporabljamo opremo KD2PRO proizvajalca Decagon Devices, Inc. 
Oprema je skladna s standardom IEEE Standard 442-1981 (IEEE Guide for Soil Thermal Resistivity Measurements) in ASTM Standard D5334-08 (Standard Test Method for Determination of Thermal Conductivity of Soil and Soft Rock by Thermal Needle Probe Procedure).

 
Oprema KD2 Pro:
 
Gre za ročno opremo za merjenje termičnih lastnostih tekočin, trdnih snovi in izolacijskih materialov. Oprema je sestavljena iz kontrolne enote, senzorja (igle) in programske opreme. Za merjenje toplotne prevodnosti in toplotne upornosti zemljin in zrnatih materialov uporabljamo sondo  TR-1 (dolžina 100 mm, premer 2,4 mm). Sonda RK-1 (dolžina 60 mm, premer 3,9 mm) je namenjena za merjenje toplotnih lastnosti kamnin in betonov.