Aktualno

  • Domov
  • /
  • Aktualno
  • /
  • Geofizikalne preiskave v okviru geoloških, geotehničnih in hidrogeoloških raziskav za izdelavo PGD/PZI za dograditev vzhodne cevi predora Karavanke

Geofizikalne preiskave v okviru geoloških, geotehničnih in hidrogeoloških raziskav za izdelavo PGD/PZI za dograditev vzhodne cevi predora Karavanke

Za potrebe dograditve vzhodne cevi cestnega predora Karavanke so od decembra 2015 dalje potekale obširne geološke, geotehnične in hidrogeološke preiskave. Preiskave so se izvajale tako s površine na območju portala in nadkritja bodoče predorske cevi kot tudi iz raziskovalnih niš iz obstoječe predorske cevi. Že iz časa gradnje obstoječe predorske cevi je znano, da so geološki pogoji na tem območju zelo zahtevni.

Z geofizikalnimi preiskavami smo ugotavljali:

  • litološke in mehanske razmere na območju bodočega portala
  • litološke, strukturne in mehanske pogoje v območju nizkega nadkritja predora (še zlasti značilnosti površinskih nevezanih sedimentov)
  • seizmične značilnosti karbonatnih in permokarbonskih plasti ter s tem povezane dinamične elastične module in Poissonove količnike na območju, kjer bo potekala vzhodna cev.

Še poseben izziv so bile vrtinske seizmične preiskave v vrtinah vrtanih iz raziskovalnih niš v sub-horizontalni smeri. Za izvedbo teh meritev smo razvili posebno merilno sondo, kar predstavlja inovacijo na področju seizmičnih vrtinskih preiskav. 

Merski podatki so bili zelo kvalitetni, rezultati geofizikalnih preiskav pa predstavljajo dober in-situ kvantitativen vhodni podatek za geološko-geomehanske analize in za projektiranje objekta.